انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی Enamad.ir
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

ماده 139 قانون مالیات های مستقیم (بند ط .معافیت مالیاتی انجمن های خیریه ثبت شده)

مادة 139 ـ الف ـ موقوفات‌، نذورات‌، پذيره‌، کمکها و هداياي دريافتي‌نقدي و غير نقدي آستان قدس رضوي‌، آستان حضرت عبدالعظيم ‌الحسني (ع‌)، آستانة حضرت معصومه (س‌)، آستان حضرت‌احمد ابن موسي (ع‌) ((شاه چراغ‌))، آستان مقدس حضرت امام خميني‌(ره‌)، مساجد، حسينيه‌ها، تکايا و ساير بقاع متبرکه از پرداخت ‌ماليات معاف است‌. تشخيص ساير بقاع متبرکه به عهدة سازمان ‌اوقاف و امور خيريه مي‌باشد.
ب ـ کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است‌.
ج ـ کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق هاي‌پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمة خدمات درماني و سازمان‌تأمين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم‌کارکنان و کارفرما و جريمه‌هاي دريافتي مربوط توسط آنها ازپرداخت ماليات معاف است‌.
د ـ کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم‌اسلامي از پرداخت ماليات معاف است‌. تشخيص مدارس علوم‌اسلامي با شوراي مديريت حوزة علمية قم مي‌باشد.
هـ ـ کمکها‌و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي ‌انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است‌. تشخيص نهادهاي‌ انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي‌باشد.
و ـ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به ‌مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است‌.
ز ـ درآمد اشخاص از محل وجوه بريّة ولي فقيه‌، خمس و زکات ‌از پرداخت ماليات معاف است‌.
ح ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به ‌مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي‌، تحقيقات فرهنگي‌، علمي‌، ديني‌، فني‌، اختراعات‌، اکتشافات‌، تعليم و تربيت‌، بهداشت و درمان‌، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه‌و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي‌، مراسم‌تعزيه و اطعام‌، تعمير آثار باستاني‌، امور عمراني و آباداني‌، هزينه يا وام تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان‌، کمک به مستضعفان وآسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل‌، زلزله‌، آتش سوزي‌، جنگ وحوادث غير مترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين که درآمد و هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است‌.
ط ـ کمکها‌ و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسات ‌خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آن که به ‌موجب اساسنامة آنها صرف امور مذکور در بند (ح‌) اين ماده شود وسازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينة آنها نظارت کند، ازپرداخت ماليات معاف است‌.
ي ـ کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين‌حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي‌، احزاب و انجمنها وتشکل‌هاي غير دولتي که داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد ياحق ‌الزحمة اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واريزمي‌شود، از پرداخت ماليات معاف است‌.
ک ـ موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي ‌انجمنها و هيأت‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌، مشروط بر اين که رسميت ‌آنها به تصويب وزارت کشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است‌.
ل ـ فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي‌، فرهنگي و هنري که به ‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، ازپرداخت ماليات معاف است‌.
تبصرة 1 ـ وجوهي که از فعاليت‌هاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري ‌دوره‌هاي آموزشي‌، سمينارها، نشر کتاب و نشريه‌هاي دوره‌اي و... در چارچوب اساسنامة آنها تحصيل مي‌شود و سازمان امور مالياتي‌کشور بر درآمد و هزينة آنها نظارت مي‌کند، از پرداخت ماليات ‌معاف است‌.
تبصرة 2 ـ حکم تبصرة (2 ) مادة (2 ) اين قانون در مورد در آمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي‌باشد.
تبصرة 3 ـ آيين نامة اجرايي موضوع اين ماده به وسيلة ‌سازمان امور مالياتي کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ‌و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصرة 4 ـ مفاد اين ماده در مواردي که از طرف حضرت امام‌خميني (ره‌) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند بر اساس ‌نظر مقام معظم رهبري انجام مي‌گيرد.