انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
شناسه ملی قزوین 14005897256  شناسه ملی ایران 10100204625 شماره ثبت 3024
 
 
                                                            

 
                                  امام حسین(ع): هرکه گره از کارمسلمانی بگشاید،خداوند در دنیا و آخرت گره ازکارش خواهد گشود.

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی انجمن کلیوی قزوین
شماره ادمین ایتا واتس آپ تلگرام انجمن کلیوی قزوین
09904208985
 شماره ادمین ایتا خاص بیماران استان قزوین
 
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

شماره حساب های انجمن قزوین واریز کارت به کارت و اینترنتی
شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است
منتظرکمک های شما خیرین عزیز هستیم به روش کارت به کارت و اینترنتی
به حساب انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین


( 1 ) بانک ملت سعدی: ایاب ذهاب، معیشت و دارو

شماره کارت وار یزسپرده        6104337954126577
شماره حساب سپرده                  843491940
شماره شبا IR89  0120  0200  0000  0843  4919  40


( 2 ) بانک ملت سعدی : ایاب ذهاب، معیشت و دارو

شماره کارت واریزجاری     6104337955341894 
شماره حساب جاری             6138729166
شماره شبا IR07  0120  0000  0000  6138  7291  66


( 3 ) بانک ملت سعدی  پیوند کلیه

شماره کارت واریزسپرده        6104337954133813
  شماره حساب سپرده                1416676613
شماره شبا IR71  0120  0200  0000  1416  6766  13


( 4 ) ملت سعدی : سهم سادات

شماره کارت واریزجاری       6104337936713864
شماره حساب جاری              5252121296
شماره شبا  IR68  0120  0000  0000  5252  1212  96