انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی Enamad.ir
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام انجمن کلیوی استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

دستورالعمل نحوه تاسيس و فعاليت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردم نهاد
بسمه تعالي
 
دستورالعمل نحوه  تاسيس و فعاليت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای  مردم نهاد
 
ماده يك  :
درراستاي توسعه فعاليت تشکلهای  مردم نهاد و ارائه خدمات در سطح استانها و شهرها و روستاهاي كشور و همچنین بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي جامعه و تعامل باگروههای هدف ، دستورالعمل  نحوه تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی تشكلهاي مردم نهاد به شرح زير ابلاغ مي گردد.
 تشکلهای  مردم نهاد كه حداقل 2 سال از تاريخ ثبت آنها سپري شده است ، درصورت داشتن طرح توجيهي و توانمندي مالي و اجرايي جهت توسعه فعاليت در استانها و شهرستانها  ، مي توانند درخواست تاسيس شعبه يا دفتر نمايندگي را به  مرجع صدور پروانه فعاليت ارائه كرده و براساس مقررات اين دستورالعمل ، موافقت نامه تاسيس شعبه يا دفترنمايندگي را ازهيات نظارت محل فعاليت(استانداري يا فرمانداري ذيربط)  دريافت نمايند. 
ماده 2 :
محدوده فعاليت تشكلهاي مردم نهاد اعم از ملي ، استاني و شهرستاني ، صرفا محدود به دفتر مركزي ، طبق نشاني مندرج در اساسنامه مصوب مي باشد و ايجاد دفتر نمايندگي يا شعب و استقرار هرگونه تشكيلات و دفتر ، در خارج از محدوده مذكور ، مستلزم ارائه تقاضانامه كتبي به مرجع صدور پروانه فعاليت و اخذ موافقت نامه براساس مقررات اين دستورالعمل مي باشد .
تشكلهاي مردم نهاد مي توانند صرفا در محدوده فعاليت مندرج در اساسنامه مصوب يا پروانه فعاليت ، اقدام به تاسيس شعب و دفاتر نمايندگي نمايند  .
تعاریف  و مفاهيم :
ماده 3 :
1.      تشكلهاي مردم نهاد : شامل موسساتي هستند كه به استناد تصويب نامه شماره 27862 /ت 31281 ه مورخ 8/5/84 هيات وزيران ، داراي پروانه فعاليت بوده و به ثبت رسيده اند.
2.      مرجع صدور پروانه فعاليت :  شامل هيات نظارت كشور ( وزارت كشور) ، هيات نظارت استان ( استانداريها) و هيات نظارت شهرستان (فرمانداريها) مي باشد.
3.      تشكل مركزي :  تشكلهاي مردم نهاد كه اقدام به تاسيس شعبه يا دفتر نمايندگي در زير مجموعه خود مي نمايد در اين دستورالعمل بعنوان "تشكل مركزي" تلقي مي شوند .
4.      تصويب نامه هيات وزيران : تصويب نامه شماره 27862 /ت 31281 ه مورخ 8/5/84 هيات وزيران (آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي) .
5.      معرفينامه : شامل نامه اي است كه از سوي مرجع صدور پروانه فعاليت تشكل مركزي مبني بر موافقت و معرفي جهت تاسيس شعبه يا دفتر نمايندگي ، خطاب به استانداريها ويا فرمانداريها  صادر مي شود  .
6.      موافقت نامه تاسيس شبعه و دفتر نمايندگي (مجوزشعبه و دفتر نمايندگي) :  موافقت نامه  شامل مجوزي است كه  از سوي استانداريها و  فرمانداريهاي سراسر كشور ، جهت تاسيس و آغاز فعاليت شعب و دفاتر نمايندگي ،  به شرح فرم پيوست اين دستورالعمل صادر مي گردد  .
 
 ماده 4   : دفتر نمایندگی :
دفتر نمایندگی شامل نهادی است که به نمایندگی از یک تشکل، در يك محدوده جغرافيايي  مشخص براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري ، جهت انجام امور مشخص ایجاد می شود و  بعنوان وکیل یا کارگزار تشکل مركزي، عمل می کند .
1.      تاسیس دفتر نمایندگی ، بنابه تصمیم هیات مدیره تشکل مرکزی انجام می شود .
2.      وظایف و اختیارات دفتر نمایندگی ، محدود به اموری است که به صورت كتبي  از سوی تشکل اصلی ابلاغ می شود .
3.      دفتر نمایندگی دارای ماهیت سیاستگذاری و تصمیم گیری نبوده و صرفا بعنوان یک نهاد اجراییعمل می کند . دفتر نمایندگی صرفا مجری طرحها و برنامه های ابلاغ شده از سوی هیات مدیره                 تشکل مرکزی  است .
4.      رئیس دفتر نمایندگی  از سوی تشکل اصلی منصوب شده و شرح وظایف و اختیارات وی ، در حکم انتصابی  قید می شود .  عزل رئيس دفتر نمايندگي در حيطه اختيارات هيات مديره تشكل مركزي است.
5.      رئیس دفتر نمایندگی ، گزارش عملکرد دفتر نمايندگي را به هیات مدیره تشکل مرکزی ارائه می کند و در مقابل هيات مديره پاسخگو خواهد بود .
6.       نظارت بر فعالیت و عملكرد مالي و اجرايي دفتر نمایندگی ، برعهده هیات مدیره و بازرسین تشکل مرکزی است . 
ماده 5 :  شعبه :
 شعبه نهادی است که از تشکل مركزي منفک شده و ارائه خدمات و اجرای اساسنامه تشکل در یک محدوده جغرافيايي مشخص   براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري  را عهده دار می شود . شعبه در چهارچوب اساسنامه مصوب تشکل مركزي ، مسئول اتخاذ تصميم  و اجرای طرح و برنامه درمحدوده فعالیت شعبه خواهد بود .
1.      ایجاد شعبه مستلزم داشتن تعداد 50 نفر  عضو تشکل در یک محدوده جغرافيايي مشخص می باشد  که برای تاسیس شعبه اعلام آمادگی کرده و اقدامات مربوط به تشکیل شعبه را پیگیری می نمایند.
2.      شعب توسط هیات مدیره و يا هيات اجرايي و بازرسینی که توسط اعضای شعبه انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. هيات مديره بعنوان ركن اجرايي شعبه مي باشد  و نظارت بر فعالیت شعب ، توسط بازرسینی که اعضای شعبه انتخاب می کنند اعمال می شود.
3.      هیات مدیره و بازرسین شعب ،گزارش عملکرد خود را در مجمع عمومی سالیانه شعبه ،برای اعضای همان شعبه ارائه می دهند .
4.      هیات مدیره شعب می توانند برنامه های تشکل مرکزی را درمحدوده فعالیت شعبه به اجرا گذاشته و همچنین درچهارچوب اساسنامه ، راسا برنامه هایی را تصویب وبه اجرا درآورند . 
5.      هيات مديره و بازرسين شعب  در مقابل مجمع عمومي تشكل مركزي  پاسخگو خواهند بود و موظف به اجراي مصوبات آن هستند .
ماده 6 :
 شعب تشکلهای  مردم نهاد درارتباط با تشکل مركزي بر  2 نوع تقسيم بندي مي شوند :
·        الف : شعبی که در مجامع عمومی تشکل مركزي، دارای حق رای و حق انتخاب شدن  می باشند  . دراينگونه  تشکلها ، هركدام از شعب ، نمايندگاني را جهت شركت در مجامع عمومي تشکل مركزي معرفي مي نمايند.
·        ب : شعبی که درمجامع عمومی تشکل مركزي ، دارای حق رای نمی باشند .
نوع شعب بايد دراساسنامه يا آئين نامه داخلي تشكل مركزي معين شده و مقررات مربوط به نحوه تعامل و همكاري آنها با تشکل مركزي ، توسط هيات مديره تدوين و به تصويب مجمع عمومي تشكل مركزي برسد.
تبصره : تاسيس شعبه صرفا درخصوص تشكلهايي كه داراي ساختار عضوپذير هستند ميسر مي باشد و تشكلهاي هيات امنايي  صرفا مي توانند درخصوص تاسيس دفتر نمايندگي اقدام كنند.
ماده 7 :
روند صدور موافقت نامه تاسيس و  فعاليت  شعب و دفتر نمایندگی  :
براي تاسيس دفتر نمايندگي و شعبه ، هيات مديره تشكل مركزي بايد اقدامات زير را انجام دهد :
1.      ارائه درخواست تاسيس شعبه يا دفتر نمايندگي توسط هيات مديره تشكل مركزي به مرجع صدور پروانه فعاليت  و اخذ معرفينامه براي استانداري يا فرمانداري محل فعاليت شعبه يا دفتر نمايندگي. 
2.      ارائه مدارك مورد نياز شامل تصوير پروانه فعاليت معتبر ، آگهي ثبت اسامي هيات مديره و بازرسين به تاريخ حداكثر 2 سال اخير  و   طرح توجيهي درخصوص ضرورت تاسيس شعبه و دفتر نمايندگي .
3.      تشكل هاي متقاضي بايد به تكاليف خود در زمينه ارائه گزارش عملكرد مالي و  اجرايي ساليانه و برگزاري مجامع عمومي ساليانه  ، در طول 2 سال اخير اقدام ، نموده باشند.
4.      درخصوص موسسات خيريه و حمايتي ، تاسيس شعبه و دفتر نمايندگي ، مستلزم تعيين حسابرس رسمي مستقل، براي ارزيابي بر عملكردمالي و اجرايي تشكل  خواهد بود.
ماده8 :
پس از دريافت مدارك مذكور ، مرجع صدور پروانه فعاليت تشكل مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز،  اتخاذ تصميم نموده و در صورت موافقت ، نسبت به صدور معرفينامه به هيات نظارت ذيربط  اقدام نمايد.
         ماده 9 :
هيات هاي  نظارت استان  و شهرستان(استانداريها و فرمانداريها)  كه محدوده فعاليت شعبه يا دفتر نمايندگي درآن واقع   شده است ، موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت معرفينامه مرجع صدور پروانه فعاليت تشكل مركزي ، به درخواست متقاضيان رسيدگي نموده و درخصوص تشكيل پرونده و اخذ استعلامات                      اقدام  نمايند.
 اخذ موافقت هيات هاي مذكور براي تاسيس شعب و دفاتر نمايندگي كليه تشكل ها الزامي است و هيات هاي نظارت موظفند  از ادامه فعاليت شعب و دفاتر نمايندگي فاقد مجوز(فاقدموافقت نامه) ،  جلوگيري بعمل آورند .
ماده 10 :
براي تاسيس شعب و دفاتر نمايندگي استعلام صلاحيت "سياسي و امنيتي"  و "انتظامي و اخلاقي"  و "دادگستري" بشرح زير صورت مي پذيرد . مراجع استعلام شونده موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ استعلام، پاسخ خود را اعلام نمايند ، عدم وصول پاسخ ظرف مدت يك ماه بمنزله موافقت تلقي مي شود :
-        درخصوص دفاتر نمايندگي ، اخذ استعلامات صرفا در خصوص مسئول دفتر نمايندگي انجام مي شود .
-        درخصوص شعب ، اخذ استعلامات  در خصوص اعضاي هيات مديره ، مديرعامل و بازرسين شعبه انجام مي شود .
ماده 11 :
مدارك لازم براي تشكيل پرونده شعب و دفاتر نمايندگي به شرح زير است :
·        يك نسخه تصوير پروانه فعاليت تشكل مركزي
·        يك نسخه تصوير آگهي تاسيس و ثبت آخرين تغييرات  تشكل مركزي
·        معرفينامه مرجع صدور پروانه فعاليت تشكل مركزي
·        مصوبه هيات مديره تشكل مركزي براي تاسيس شعبه يا دفتر نمايندگي
·        تصوير شناسنامه ، كارت ملي و 3 قطعه عكس مسئول دفتر نمايندگي يا هيات مديره و بازرسين شعب.
ماده 12 :
پس از تاسیس شعبه و یا دفتر نمایندگی  ، هيات مديره تشكل مركزي موظف است ؛ مشخصات شعب و دفاتر نمايندگي را در اساسنامه  تشکل قید نموده و تغییرات اساسنامه را  در  "اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري"  به ثبت برساند.
ماده 13 :
نظارت بر فعالیت و ارزيابي عملكرد  شعب و دفاتر نمايندگي :
شعب و دفاتر نمايندگي موظف هستند گزارش عملكرد مالي و اجرايي ساليانه را به هيات نظارت صادر كننده موافقت نامه فعاليت ارائه نمايند . نظارت برفعاليت و ارزيابي عملكرد  شعب و  دفاتر نمايندگي تشكلهاي مردم نهاد ، برعهده فرمانداری و استانداری صادركننده  موافقت نامه شعبه و دفتر نمايندگي مي باشد .
ماده 14 :
درخصوص شعب و دفاتر نمایندگی "موسسات خیریه و حمایتی"  که در خصوص جمع آوری کمک های مردمی فعالیت می نمایند ، کلیه منابع مالی حاصل از فعالیت ، در محل فعالیت شعبه و دفتر نمایندگی، هزینه خواهد شد.
عملکرد مالی اینگونه شعب و دفاترنمایندگی برحسب استانداردهای حسابداری در دفاتر مالی ثبت می شود و خدمات ارائه شده به گروه هدف می بایست در دفاتر مخصوص ، ثبت و نگهداری شود.
ماده 15 :
باعنايت به  ماهيت غيرانتفاعي و غيرتجاري تشكلهاي مردم نهاد ، اخذ هرگونه وجه در ازاي واگذاري امتياز شعبه يا دفتر نمايندگي  و همچنين انتقال هرگونه وجه از طریق شعب و دفاتر نمایندگی به تشکل اصلی ممنوع بوده و تخلف از این ماده منجر به ابطال موافقت نامه فعالیت شعبه یا دفتر نمایندگی خواهد شد.
ماده 16  :
دفاتر نمایندگی و شعب  دارای اساسنامه مستقل نبوده و کلیه فعالیتهای  آنها مستند به اساسنامه تشکل اصلی (تشكل مرکزی) انجام می شود . 
ماده 17 :
شعب و دفاتر نمایندگی تشکل ها ، نمی توانند در زیرمجموعه خود ، شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد کنند .
ماده 18 :
انحلال شعب و دفاتر نمايندگي به دو شكل انجام خواهد شد :
انحلال اختياري : انحلال اختياري دفتر نمايندگي و شعبه ، با تصويب مجمع عمومي تشكل مركزي امكانپذير است . درخواست انحلال اختياري مي تواند از سوي دفتر نمايندگي ، شعبه و يا هيات مديره تشكل مركزي به  مجمع عمومي  پيشنهاد شود.
انحلال اجباري : درصورت عدم رعايت قوانين و مقررات جاري كشور و يا عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از سوي شعب و دفاتر نمايندگي و يا تشكل مركزي  ، هيات هاي نظارت مي توانند به موضوع رسيدگي نموده و موافقت نامه شعبه يا دفتر نمايندگي را باطل نمايند. 
ماده 19 :
دفاتر نمایندگی و شعب ، دارای پروانه فعالیت و شخصیت حقوقی مستقل نمی باشند و دراین رابطه  وابسته به تشکل   مرکزی  خواهند بود .  درصورت موافقت با تاسيس شعبه و دفتر نمايندگي ، "موافقت نامه" هيات نظارت استان يا شهرستان ذيربط ، طبق فرم پيوست اين دستورالعمل صادر مي شود.
ماده20 :
 موضوع فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی ، مطابق با موضوع فعالیت مندرج در پروانه فعالیت تشکل مرکزی می باشد و عنوان آن در موافقت نامه شعبه یا دفترنمایندگی درج خواهد شد . براين اساس مسئولين دفتر نمايندگي و شعب مي بايست از متخصصين و يا ذينفعان مرتبط با موضوع فعاليت تشكل باشند.
ماده 21 :
هيات مديره تشکلهایی كه قصد ايجاد شعبه و دفتر نمايندگي دارند مي بايست مقررات مربوط به روند تاسیس و نظارت بر فعاليت شعب و دفاتر نمایندگی را در قالب  "دستورالعمل يا آئين نامه داخلي " تنظيم نموده و پس از تصويب مجمع عمومي تشكل به مورد اجرا گذاشته شود.
ماده 22 :
ايجاد شعبه يا دفتر نمايندگي در خارج از كشور ، مستلزم اخذ مجوز از كميته تخصصي مندرج در ماده 29 تصويب نامه هيات وزيران ، مي باشد و علاوه بر شرايط مندرج  در ماده 7  اين دستورالعمل ، مي بايست مدارك زير به دبيرخانه كميته مذكور مستقر در وزارت كشور  ارائه شود :
-        طرح توجيهي جهت فعاليت در خارج از كشور
-        طرح توجيهي مبني بر نحوه تامين منابع مالي و اجرايي موردنياز براي فعاليت در خارج از كشور
-        مشخص نمودن گروه هدف و مخاطبين در خارج از كشور
-        مشخصات مسئول دفتر نمايندگي يا شعبه  .
ماده 23 :
ايجاد شعبه يا دفتر نمايندگي توسط سازمانهاي مردم نهاد خارجي (NGOs خارجی ) در كشور ايران ،  مستلزم اخذ مجوز از كميته تخصصي مندرج در ماده 29 تصويب نامه هيات وزيران ، مي باشد .  شناسايي  NGOs خارجی و صدور مجوز بر اساس شرایط و مدارک ذیل  مي باشد :
الف –  سازمان در یکی از کشورهای جهان رسما به ثبت رسیده و داراي ماهیت غیردولتی ، غیرانتفاعی ، غیرسیاسی و عام المنفعه باشد .
ب – داشتن اساسنامه و آگهی ثبت (به 2 زبان فارسي و انگليسي)  ، به تائيد وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران 
ج – عدم مغايرت اهداف و فعالیت ها با   قوانین و مقررات جمهوری اسلامی  ايران .
د – ارائه پروژه و  طرح توجیهی جهت فعالیت در كشور ایران .
ه – يك نسخه گزارش عملكرد و سوابق فعاليتهاي موسسه .
تبصره :  ثبت شخصيت حقوقي شعب و دفاتر نمايندگي موسسات مشمول اين ماده ، براساس قوانين و مقررات جاري كشور انجام خواهد شد.
ماده 24 :
 
كليه تشكلهاي مردم نهاد كه قبل از تصويب اين دستورالعمل ،  داراي شعبه يا دفتر نمايندگي بوده و تاكنون نسبت به اخذ مجوز(موافقت نامه) از هيات نظارت محل فعاليت شعبه يا دفتر نمايندگي اقدام ننموده اند ، مي بايست  حداكثر ظرف مدت6 ماه  ، به دبيرخانه هيات نظارت ذيربط مستقر در استانداري يا فرمانداري محل فعاليت شعبه يا دفتر نمايندگي مراجعه كرده و طبق مقررات اين دستوالعمل ، درخصوص دريافت موافقت نامه شعبه يا دفتر نمايندگي  اقدام نمايند.
ماده 25 :
اين دستورالعمل مشتمل بر تعداد 25 ماده ، 2 تبصره و يك پيوست ( نمونه موافقت نامه تاسيس  و فعاليت   دفتر  نمایندگی   و  شعب تشکلهای مردم نهاد) در جلسه مورخ   22/8/1395 "هيات نظارت كشور"  به تصويب رسيد و براي كليه تشكلهاي              مردم نهاد و هيات هاي نظارت لازم الاجراست.
 
 
 
رئيس هيات نظارت كشور
 
 
 
 
 
 
 
بسمه تعالی
 
موافقت نامه تاسيس  و فعاليت   دفتر  نمایندگی   و  شعب تشکلهای مردم نهاد
 
باعنایت به درخواست  موسسه .........        به شماره ثبت......... ، مبنی بر تاسیس شعبه / دفتر نمایندگی  موسسه مذکور در شهرستان / استان .............. و معرفي نامه شماره ............ مورخ ............ وزارت کشور/استانداری ، موضوع در جلسه شماره ....................................  .مورخ ............................... هیات نظارت استان / شهرستان ....................................................................................................... مطرح و با فعالیت شعبه / دفترنمایندگی مذكور موافقت گردید.
مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد و موضوع فعالیت شعبه / دفترنمایندگی در موضوع ...................................................................................................................................... متمرکز خواهد بود.
 
مشخصات هیات مدیره شعبه / يا/  رئيس دفتر نمایندگی  : ...........................................................................................................................................................
نشانی  شعبه / دفتر نمایندگی : ...........................................................................................................................................................
 
 
                                                                                                                     رئیس هیات نظارت استان/شهرستان
                                                                                                                امضا – مهر