انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین
شناسه ملی 14005897256            شماره ثبت    3024