انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی Enamad.ir
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

کل جدول قوانین معافیت های مالیاتیمعافیت‌های مالیاتی:
اشخاص زیر به استناد ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشند:
۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۲- دستگاههای اجرایی
۳- شهرداری‌ها مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع مالیات‌های مستقیم هستند.
علاوه بر اشخاص فوق معافیت‌های دیگری نیز در متن قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده است که با مراجعه به لینک هر ماده در لیست زیر می‌توانید از جزئیات معافیت‌های در نظر گرفته شده مطلع شوید.
هدف: جلوگیری از پیچیدگی مالیاتی

روی قوانین در جدول کلیک کنید

ماده۲

ماده۲۴بند۱

ماده۲۴بند۲

ماده۲۴بند۳

ماده۲۴بند۴

ماده۲۵

ماده۵۳تبصره۱

ماده۵۳تبصره۲

ماده۵۳تبصره۱۱

ماده۵۷

ماده۶۵

ماده۶۸

ماده۷۰

ماده۸۱

ماده۹۱ ( ۱ )

ماده۹۱ ( ۴-۲ )

ماده۹۱ ( ۷-۵ )

ماده۹۱ ( ۱۳-۸ )

ماده۹۲

ماده۱۰۱

ماده ۱۰۷ تبصره ۲

ماده ۱۰۷ تبصره ۳

ماده ۱۰۷ تبصره ۴

ماده ۱۱۱ بند الف

ماده ۱۱۱ بند ب

ماده ۱۱۱ بند ج

ماده ۱۲۷ بند ب

ماده ۱۲۷ بند ج

ماده ۱۳۰

ماده ۱۳۲

ماده۱۳۲بندب

ماده۱۳۲بندپ

ماده۱۳۲بندت

ماده۱۳۲بندح

ماده۱۳۲بندخ

ماده۱۳۲بندر

ماده۱۳۲بندز

ماده۱۳۲بندژ

ماده ۱۳۳

ماده ۱۳۴

ماده ۱۳۶

ماده ۱۳۷

ماده ۱۳۸مکرر

ماده ۱۳۹ بند الف

ماده ۱۳۹ بند ب

ماده ۱۳۹ بند ج

ماده ۱۳۹ بند د

ماده ۱۳۹ بند هـ

ماده ۱۳۹ بند و

ماده ۱۳۹ بند ز

ماده ۱۳۹ بند ح

ماده ۱۳۹ بند ط

ماده ۱۳۹ بند ی

ماده ۱۳۹ بند ک

ماده ۱۳۹ بند ل

ماده ۱۳۹ تبصره ۱

ماده ۱۴۱ تبصره ۱

ماده ۱۴۲

ماده ۱۴۳

ماده۱۴۳مکررالحاقی‌تبصره ۱

ماده ۱۴۴

ماده ۱۴۵

ماده ۱۴۶

ماده۱۴۶مکرر

ماده ۱۶۵

ماده ۱۶۵ بند د

ماده ۱۷۲

 

 

 

 

ماده ۲ :  
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند :
۱ -  وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۲ -دستگاه‌هایی كه بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود .
۳ -  شهرداری‌ها
۴ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت از حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تبصره۱- شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفاده شركت‌های مزبور از فعالیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد نیست .
تبصره۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .


ماده  ۲۴ بند۱:
 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
بند ۱- وجوه بازنشستگی و وظيفه و پس انداز خدمت و مزايای پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بيمه‌های اجتماعی و نيز وجوه پرداختی توسط موسسات بيمه يا بيمه‌گذاری و يا كارفرما از قبيل انواع بيمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد .
 
ماده ۲۴ بند۲:
 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
بند۲- اموال منقول متعلق به مشمولين بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وين مورخ فروردين ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده ۱۳۴۲ و بند(۴) ماده (۳۸) قرارداد وين مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

ماده ۲۴ بند۳:
 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
بند۳- اموالی كه برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذكور در ماده (۲) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمان‌ها و موسسه‌های مذكور

ماده ۲۴ بند۴:
 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
بند۴- اثاث البیت محل سکونت متوفی

ماده ۲۵:
 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكی از نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران و يا بنياد شهيد انقلاب ‌اسلامی حسب مورد می‌باشد .

ماده ۵۳ تبصره ۱:
درآمد مشمول ماليات املاكی كه به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غيرنقدی، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دريافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیكه ماليات آنها طبق دفاتر قانونی تشخيص شود جاری نخواهد بود .
تبصره ۱: محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاری تلقی نمی‌شود مگر اينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود. در صورتیكه چند واحد مسكونی محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد برای سكونت مالك و يك واحد مسكونی برای هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود .
ماده ۵۳ تبصره ۲:
درآمد مشمول ماليات املاكی كه به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غيرنقدی، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دريافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیكه ماليات آنها طبق دفاتر قانونی تشخيص شود جاری نخواهد بود .
تبصره ۲: املاكی كه مجانا در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ اين قانون قرار می‌گيرد غير اجاری تلقی می‌شود .


ماده۵۳ تبصره۱۱:
درآمد مشمول ماليات املاكی كه به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غيرنقدی، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دريافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیكه ماليات آنها طبق دفاتر قانونی تشخيص شود جاری نخواهد بود .
تبصره ۱۱: مالكان مجتمع‌های مسكونی دارای بيش از سه واحد استيجاری كه با رعايت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده يا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) ماليات بردرآمد املاك اجاری معاف می‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد يا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه متر مربع زيربنای مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زيربنای مفيد از ماليات بر درآمد ناشی از اجاره املاك معاف می‌باشد .

ماده ۵۷:
در مورد شخص حقيقی كه هیچ گونه درآمدی ندارد تا ميزان معافيت مالياتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات می‌باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالياتی كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتی محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگری ندارد. اداره امور مالياتی مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالياتی محل سكونت مودی ارسال دارد و در صورتی كه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجرای حكم اين ماده حقوق بازنشستگی و وظيفه دريافتی و جوايز و سود ناشی از سپرده‌های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد .
تبصره ۱: حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيری كه تحت ولايت پدر باشند جاری نخواهد بود .
تبصره ۲: در صورتی كه ساير درآمدهای مشمول ماليات ماهانه مودی كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود .

ماده ۶۵:
نقل و انتقال قطعی املاك كه در اجرای قوانين و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهای مسكونی از طرف شركت‌های تعاونی مسكن به اعضای آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸:
املاكی كه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تمليك می‌شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده ۷۰:
هرگونه مال يا وجوهی كه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضی برای ايجاد و يا توسعه مناطق نظامی يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله كشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق می‌گيرد يا به حساب وی به وديعه گذاشته می‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكی كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيده يا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگی كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعی متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقی می‌ماند، نسبت به ۵۰ درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتی برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالی كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قديمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق می‌گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

ماده ۸۱:
درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاى كشاورزى، دامپرورى، دامدارى، پرورش ماهى و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادى و ماهيگيرى، نوغان دارى، احياى مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف میباشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسى‌هاى لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزى و آن رشته از فعاليت‌هاى مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران به مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد.

قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/۰۴/31

قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) سایت اداره کل امور مالیاتی