انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین                    
کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024        

                                                                    

 

جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکی Enamad.ir
نلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
تلفن تماس ضروری با انجمن استان قزوین
09904208985
 شماره ادمین واتس آپ و تلگرام خاص بیماران استان قزوین
هاشمیان قائم مقام مدیر انجمن استان قزوین
موقعیت انجمن کلیوی قزوین location

معافیت مالیاتی کمک به انجمن کلیوی _ ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

 
به پیوست ضوابط اجرائی ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ایفاد می گردد


وزیر اموراقتصادی و دارائی ضوابط اجرائی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع
ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی

 
1_ وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود با تسلیم فیش بانکی به حوزه مالیاتی ذیربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد .

2_ وجوهی که جهت تعمیر , تجهیز احداث و تکمیل آن دسته از مدارس (دبستان , راهنمائی , دبیرستان , هنرستان) دانشگاهها , مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود بحسابهای خاص (حسابهائی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح و با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط قابل برداشت خواهد بود) پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود . دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در ظرف هر سال را حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد در تهران به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در استانها به ادارت کل اموراقتصادی و دارائی تسلیم دارند .

3_ وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مورد تأئید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود .
تبصره: انجمن مکلف است فهرست وجوه دریافتی هر سال را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت اموراقتصادی و دارائی اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران مزبور برساند و تأئیدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تاپایان سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید .


4_ کمکهای اعطائی غیرنقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد .

5_ در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیرنقدی به موسسات مذکور در بندهای 3 و 2 اعطاء گردد . ارزش اموال غیرمنقول و منافع اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تقویم و در مورد اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین حوزه های مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود .

6_ حوزه های مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمکهای غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمکهای غیرنقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مودی اقدام خواهند نمود .

محسن نوربخش- وزیر اموراقتصادی و دارائی
مصطفی معین- وزیر فرهنگ و آموزش عالی
محمدعلی نجفی- وزیر آموزش و پرورش
رضا ملک زاده- وزیربهداشت,درمان وآموزش پزشکی